Detta löser Prodikt

Utmaningarna som existerar för byggprocessens olika aktörer är flera. En av de främsta är att det är otroligt svårt att göra aktiva och medvetna system- och materialval och därigenom säkerställa att projekten verkligen når upp till både de interna, beställarens eller samhällets målbilder. Anledningarna till detta är många, bland annat att bygga hållbart har blivit synonymt med att jaga dokumentation och sedan efter bästa förmåga och finansiella muskler tolka dessa. Detta resulterar i en verklighet där byggprojekt fördyras, utan att man för den delen nödvändigtvis bygger mer hållbart eller i linje med den initiala målbilden. Detta vill vi lösa!

Ett obrutet digitalt flöde

Prodikt sammankopplar enorma mängder av information, från minsta komponent till sammansatta produkter och färdiga system, i ett obrutet digitalt flöde. Detta flöde ställs i direkt relation med projektens målbild och önskemål vilket skapar unika möjligheter för effektivisering och säkerställd leverans av kravnivå.

Prodikts funktion i byggprocessen

Ett byggprojekts framgång vilar aldrig på en aktör. Det är när vi gör smarta och effektiva saker tillsammans som vi når fram. Prodikt möjliggör för alla aktörer, från materialleverantören till distributörer, entreprenören och fastighetsägaren, att gemensamt ingå i samma flöde av information. Det är då vi minimerar dubbelarbete och tillsammans lyckas leverera analyser och resultat, från förstudie till färdig byggnad i enlighet med målbild! Att ha möjlighet att smart, snabbt och kostnadseffektivt bygga hållbart ska vara tillgängligt för alla, och först då kan effektmålen för samhället i stort nås.
Förstudie

Tidiga hållbarhetsanalyser baserat på exempelvis en 3D-modell. Målsättningar beslutas och formas i projektverktyget.

Program

Precisering av kraven för uppfyllnad av målen görs. Här kan specifikation för produkt och system sättas med behovsanpassad detaljeringsnivå. Parallellt kan flertalet hållbarhetsanalyser fördjupas.

Projektering

Färdigställande av specifikationen utifrån hållbarhets- och teknisk prestanda. Förutsättningarna för kontroll under produktion sätts nu och möjlighet för kontinuerlig uppföljning.

Produktion

Kostnadseffektiv uppfyllnad av kriterier rörande hållbarhets- och teknisk prestanda. Enkelt granskningsförfarande och resultat i realtid.

Färdig byggnad

All produkt och systemdata sammanställd. Smidigt rapporteringsprocess och värdeskapande underlag in i förvaltning.