Privacy Policy

Welcome to our Privacy Policy page. Here, you'll find  information about Cookies, Datapolicy and Privacy.

 CARBONZEROS DATAPOLICY, COOKIES OCH GDPR FÖR ANVÄNDARE

 1. Cookies- och annan lagringsteknik

1.1 Cookies är små textstycken som används för att lagra information i webbläsare. Cookies används för att lagra och ta emot identifierare och annan information på datorer, telefoner och andra enheter. Annan teknik, inklusive data som vi lagrar i webbläsaren eller på enheten, id:n som är kopplade till din enhet och annan programvara, används i liknande syften. I Användarvillkoren kallar vi alla dessa typer av teknik för ”cookies”.

1.2 Vi använder cookie som du har ett konto hos Carbonzero  och sålunda använder Tjänsten.

1.3 Cookies hjälper oss att tillhandahålla, skydda och förbättra Tjänsten  exempelvis genom att anpassa innehåll, skräddarsy och mäta annonser.

1.4 De cookies vi använder omfattar sessions cookies, som tas bort när du stänger webbläsaren, och permanenta cookies, som finns kvar i webbläsaren tills de löper ut eller du tar bort dem. De cookies vi använder kan från tid till annan ändras när vif örbättrar och uppdaterar Tjänsten, men vi använder dem i följande syften:

 1. Vi använder cookies för att skydda ditt konto, data och Tjänsten.
 2. Vi använder cookies för att visa annonser och för att rekommendera leverantörer av Produkterna vissa målgrupper. Exempelvis hjälper oss cookies hjälper att visa annonser för personer som tidigare besökt ett företags webbplats, köpt Produkter eller använt Tjänsten. Med cookies kan vi också begränsa antalet gånger du ser en annons så att du inte ser samma annons om och om igen.
 3. Vi använder     också cookies för att mäta resultatet för annonskampanjer för leverantörer     av Produkterna.
 4. Cookies hjälper oss att visa och mäta annonser i olika webbläsare och enheter som används av samma person.
 5. Med cookies kan vi också visa statistik om de som använder Tjänsten, samt de som interagerar med annonser.
 6. Vi använder också cookies för att ge dig relevant innehåll på ditt språk.
 7. Vi använder cookies för att bättre förstå hur människor använder Tjänsten så att vi kan förbättra den.

 

 1. Datapolicy

9.1 Denna datapolicybeskriver vilken information vi behandlar för att stödja Tjänsten.

9.2 För att kunna erbjuda Tjänsten måste vi behandla information om dig. Vilka informationstyper vi samlar in beror på hur du använder Tjänsten.

9.3 Vi använder den information vi har för att tillhandahålla Tjänsten enligt vad som beskrivs i våra Användarvillkor samt enligt nedan.

9.4 Vi använder den information vi har om dig (inklusive annonser du tittar på) för att hjälpa annonsörer att mäta effektiviteten i och spridningen på deras annonser och Produkter, och förstå vilka typer av personer som använder deras Produkter.

9.5 Vi använder den information vi har om dig för att verifiera konton och aktiviteter, upptäcka och förhindra spam och andra oönskade företeelser, upprätthålla integriteten hos Tjänsten.

9.6 Vi använder den information vi har om dig för att skicka dig marknadsföringskommunikation, kommunicera med dig om Tjänsten samt meddela dig om våra Användarvillkor. Vidare använder vi din information för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

9.7 Din information delas med andra på följande sätt:

 1. Carbonzero     arbetar med externa partner som hjälper oss att tillhandahålla och     förbättra Tjänsten.
 2. De typer av     externa partner som Carbonzero kan dela information om dig med är     följande:

-      Utvecklare av webbtjänster, it-experter, tekniska infrastrukturtjänster och liknande tjänsteleverantörer.

-      Carbonzero tillhandahåller aggregerad statistik som hjälper annonsörer att förstå hur människor interagerar med sina annonser och Produkter

-      Carbonzero ger annonsörer rapporter om vilka typer av personer som ser deras annonser och hur bra deras annonser fungerar, men vi delar inte information som identifierar dig personligen såvida inte du gett oss tillstånd att göra det.

-      Carbonzero delar information om dig med företag som samlar den för att tillhandahålla analys-och mätrapporter för våra partner.

-      Carbonzero delar information med rättsväsendet eller svarar på rättsliga förfrågningar under de omständigheter som beskrivs nedan.

 1. Särskilt     om skydd för dina personuppgifter (GDPR)

10.1                Definitioner

a) Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b) Med personuppgiftsansvarig avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen förbehandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

c) Med personuppgiftsbiträde avses en fysiskeller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

d) Med behandling av personuppgifter avses enåtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genomöverföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

10.2                Personuppgiftshantering

a.    Carbonzero  är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter om Intressenter i syfte att på ett korrekt och fullständigt sätt tillhandahålla Tjänsten och fullgöra sina förpliktelser som stipuleras i dessa Användarvillkor. Du kan komma i kontakt med Carbonzero genom att maila på info@prodikt.com

b.    Carbonzero är inte personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som inmatas av Intressenten vid nyttjande av Tjänsten och som strider mot dessa Användarvillkor. Om sådana personuppgifter inmatas har Carbonzero rätt att säga upp av ditt konto eller permanent inaktivera åtkomsten till det.

c.    Personuppgifter lagras och behandlas löpande under den tidsperiod som kontot är aktivt.Personuppgifterna raderas och görs otillgängliga senast tre (3) månader efter det att ett konto sagts upp eller upphört.

d.    Utöver Carbonzero kan de  aktörer som anges i vårDatapolicy p 9 få tillgång till de personuppgifter som Carbonzero behandlar.

e.    Carbonzero sluter ett personuppgiftsbiträdesavtal med den som är personuppgiftsbiträde och i övrigt uppfyller samtliga krav som ställs i gällande dataskyddslagstiftning. Efter avslutat uppdrag ska personuppgifterna raderas och/eller återlämnas till Carbonzero.

10.3                Registrerades rättigheter; en begäran att utnyttja nedanstående rättigheter ska mailas till info@prodikt.com

a.    Intressent har rätt att begära tillgång till personuppgifter som behandlas av Carbonzero.Informationen ska vara lättbegripligt och utlämnas kostnadsfritt i elektronisk form. Undantaget till första meningen förefaller om förfrågan av personuppgifter är ogrundad eller orimlig.

b.    Är personuppgifter hos Carbonzero ofullständiga eller på annat sätt felaktiga ska Carbonzero efter förfrågan från Intressent utan onödigt dröjsmål rätta dessa personuppgifter.

c.    Är personuppgifter hos Carbonzero inte längre nödvändiga för avtal med Carbonzero eller för ett annat lagstadgat ändamål ska Carbonzero, utan onödigt dröjsmål, radera personuppgifterna. Detsamma gäller om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller måste raderas för att fullfölja rättsliga förpliktelser inom unionsrätten eller inom svensk rätt.

10.4                Inge klagomål till tillsynsmyndighet; om Carbonzeros behandling av personuppgifter sker på ettsätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning har Intressent rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.